Welcome to VIMS

Pharmacology

PHARMACOLOGY
Professor  & HOD Dr. Saurabh Kansal
Professor Dr. Ruchi Chaudhary
Associate Professor Dr. Chitrak Bansal
Assistant Professor Dr. Sachin Tutu
Assistant Professor Dr. Faiziul Haq
Assistant Professor Dr. Saurabh Bhatia
Assistant Professor Dr. Siraj Ahmad
Tutor Dr. Yukesh Kumaran
Tutor Dr. Shubham Seth
Tutor Dr. Kritika Sharma
Tutor Dr. Pallavi Nandan
Tutor Dr. Varsha Sharma
Tutor Dr. Sumit Yadav