General Surgery

VENKATESHWARA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

FACULTY LIST

Designation Name of Faculty
Professor Dr. Tej Prakash Devpura
Dr. Sudhir Kumar Thakur
Dr. Basavaraj S. Narasanagi
Associate Professor Dr. C. Chandra Shekhar
Dr. P. Mohamed Mustafa
Dr. Abhaya Bhatnagar
Assistant Professor Dr. Vijay Shankar Prasad Singh
Dr. Abhishek Sharma
Dr. Mohit Bhatnagar
Dr. Kunwar Anees Ahmed Khan

Resident List

Senior Resident Dr. Subhash C. Mishra
Dr. Anubhav Sangwan
Dr. Raghav Mago
Dr. Anuj Kumar
Dr. Arun Dhankar
Junior Resident Dr. Rohit Kumar
Dr. Parveen Kathunia
Dr. R. Bragadish
Dr. Arun Singh
Dr. Ruder Dev Joshi
Dr. Dhrub Agarwal
Dr. Sumit Malik
Dr. Sukhbir Yadav
Dr. Robin