Pathology

VENKATESHWARA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

FACULTY LIST

Designation Name of Faculty
Professor Dr. Shailendra M. Tamaskar
Dr. Rakesh R. Kakkar
Dr. N. Chandraprabha Anand
Dr. Ajamal Bhayal
Associate Professor Dr. Garima Bhatnagar
Dr. Anuj Kumar Maheshwari
Assistant Professor Dr. Asim Israr Khan
Dr. Kalpana Goyal
Dr. Mohd. Faizan
Dr. Amit Tyagi
Dr. Vinay Sharma
Dr. Prashant Mishra
Tutor / Demonstrator Dr. Prasant Agrawal
Dr. Viswa Deepak
Dr. Sagar S. Paliwal
Dr. Sonpratap Singh
Dr. Naseer Ahmad Khan